127639945
Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Yhdistyksen säännöt

 

1 § NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELET
Yhdistyksen nimi on Oulun Suomi-Kreikka yhdistys ry, jäljempänä OSKY. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu ja yhdistyksen kieli on suomi.2 § YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Yhdistyksen tarkoituksena on kreikkalaisen kulttuurin ja harrastuksen edistäminen. Yhdistys on epäpoliittinen eikä ota poliittista kantaa. OSKY voi halutessaan kuulua Suomi-Kreikka yhdistysten liitto ry:een ja suorittaa Suomi-Kreikka yhdistysten liitto ry:n määräämän vuotuisen jäsenmaksun.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa tiedotustoimintaa, järjestää esitelmätilaisuuksia, kokouksia ja kursseja, joissa yhdistyksen jäsenet ja muut asianharrastajat saavat tietoa Kreikan historiasta, sivistyksestä, yhteiskunnasta ja taloudesta, edistää kreikan kielen opetusta, levittää Kreikkaa koskevaa kirjallisuutta sekä toimii mahdollisuuksiensa mukaan yhdyssiteenä suomalaisten ja kreikkalaisten välillä.

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys perii jäseniltään jäsenmaksuja, järjestää varainkeräyksiä, arpajaisia, myyjäisiä sekä ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia. Toimintaansa varten yhdistys hankkii tarvittaessa asianomaisen luvan.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille eikä sen toiminta saa muutoinkaan muodostua pääasiassa taloudelliseksi.3 § JÄSENEKSI LIITTYMINEN JA JÄSENMAKSUT

Varsinaiset jäsenet ja perhejäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Perhejäseneksi voivat liittyä samassa osoitteessa asuvat perheenjäsenet. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Yhteisöjäsenet ja kannatusjäsenet
Yhdistyksen yhteisöjäseneksi voi liittyä myös yritys, toinen yhdistys, säätiö taikka muu yhteisö. Kannatusjäseneksi voi liittyä myös yksityinen henkilö.

Kunniajäsenet
Yhdistyksen vuosikokous voi valita kunniajäseniä hallituksensa esityksestä.

Jäsenmaksut
Jäseniltä perittävän jäsenmaksun päättää yhdistyksen vuosikokous. Jäsenmaksu on maksettava hallituksen määräämänä aikana. Kunniajäsen on jäsenmaksusta vapaa.

 


4 § YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta. Jäsen voidaan erottaa myös, jos hän on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 


5 § YHDISTYKSEN TOIMIELIMET
Yhdistyksen ylintä päätäntävaltaa käyttää varsinainen vuosikokous, jonka toimeenpanevana elimenä toimii hallitus.

 


6 § YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KOKOUS
Yhdistyksen sääntömääräinen kokous, eli vuosikokous pidetään helmi-maaliskuun aikana hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

    1. kokouksen avaus
    2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
    3. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
    4. hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi
    5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja lausunto toiminnantarkastuksesta
    6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
    7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus
    8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet sääntöjen 10 §:n mukaisesti
    9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
    10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Vuosikokouksen käsiteltäväksi tarkoitettu esitys on jätettävä kirjallisena hallitukselle viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Äänestys on toimitettava suljetulla lippuäänestyksellä, milloin vähintään kaksi (2) äänivaltaista osanottajaa sitä pyytää. 7 § YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on myös pidettävä kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 8 § ÄÄNIOIKEUS YHDISTYKSEN KOKOUKSESSA
Jokaisella yhdistyksen varsinaisella jäsenellä, joka on maksanut jäsenmaksunsa sekä kunniajäsenellä, on yhdistyksen kokouksessa äänioikeus ja yksi (1) ääni.9 § KUTSU YHDISTYKSEN KOKOUKSEEN
Hallitus kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä, sähköpostitse tai yhdistyksen internet-sivuilla. Kutsu on toimitettava vähintään kahdella mainitulla tavalla.10 § HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja viisi (5) muuta varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Puheenjohtajan toimikausi on kaksi (2) vuotta. Hallituksen toimintakausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan vuosikokouksessa kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Vuosittain hallituksen varsinaisista ja varajäsenistä on erovuorossa puolet, mutta heidät voidaan valita uudelleen hallituksen jäseniksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta yhdistyksen jäsenten joukosta sihteerin ja rahastonhoitajan, sihteeri ja rahastonhoitaja voivat olla hallituksen niin päättäessä sama henkilö.

Hallitus kokoontuu aina puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus voi halutessaan pitää kokouksen myös sähköpostitse, puhelimitse tai etäyhteydellä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään neljä (4) sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.11 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
Hallituksen/johtokunnan tehtävänä on hoitaa yhdistyksen asioita yhdistyslain ja näiden sääntöjen sekä yhdistyksen kokouksen päätösten mukaan.

Erityisesti hallituksen/johtokunnan tehtävänä on: 

    1. johtaa yhdistyksen toimintaa, hoitaa sen taloutta ja omaisuutta; 
    2. valvoa yhdistyksen sääntöjen noudattamista ja hallituksen päätösten täytäntöönpanoa; 
    3. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat; 
    4. panna toimeen yhdistyksen kokouksen päätökset; 
    5. päättää hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet; 
    6. pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä; 
    7. laatia ehdotus toimintakertomukseksi, tilinpäätökseksi, toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi; 
    8. valita tarvittaessa jäsenet vuosikokouksen tai hallituksen perustamiin toimikuntiin; sekä valitsee ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt. 

 

 

12 § TOIMIKUNTIEN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTA
Yhdistyksen vuosikokous tai hallitus voi halutessaan perustaa toimikuntia huolehtimaan yhdistyksen erillisistä toiminnoista toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Toimikunta ei voi tehdä yhdistystä sitovia oikeustoimia, sopimuksia tai muita sitoumuksia.13 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi (2) yhdessä.14 § TOIMINNANTARKASTAJA/-T
Yhdistyksellä on vähintään yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja, jotka valitaan vuosikokouksessa yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan.15 § TOIMINTA- JA TILIKAUSI
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on yksi (1) kalenterivuosi.

Tilinpäätös ja vuosikertomus on laadittava edelliseltä vuodelta tammi-helmikuun kuluessa ja annettava toiminnantarkastajalle kuukausi ennen vuosikokousta.

Toiminnantarkastajan tulee seitsemän (7) päivää ennen vuosikokousta antaa hallitukselle kirjallinen yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastamisesta.16 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan varat Oulun yliopistolliselle sairaalalle, lasten terveyden edistämiseen.17 § MUUT MÄÄRÄYKSET
Siltä osin, kuin näissä säännöissä ei ole määräyksiä, noudatetaan yhdistyslakia. Aikaisempien sääntöjen mukaan saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä tallentaakseen tietoja koneellesi.

Hyväksytkö evästeiden käytön?